සකල මැවිල්ලේ රාජිනිය හා පරිසරය,

මැවිල්ලේ අග රැජින ලෙස අප...

Read more ...
කෑම බෙදාගන්න ක්‍රිස්තියානි විදිහ.

"දේව තාත්තා අපට අවශ්‍ය සමබර...

Read more ...
ජීවිතය ම දීම......

හම්බ කරන දෙය තමා සඳහා...

Read more ...
කියවන එක ගැන.... කියවන එක නවත්වන්න! කියවන්න පටන් ගන්න!

ම හිතනවා පොත් කියවීම ඔස්සේ...

Read more ...
දරුවන් යනු ?

නුඹලා ඔවුන් වෙත පරිත්‍යාග...

Read more ...